Run, Jang Mi

Cast

Tae Ja
  • Kang Min Chul
  • Jang Joon Hyuk
  • Kang Min Joo
  • Baek Jang Mi

Tae Ja

Actor Name: Ko Joo Won

Tae Ja is the grandson of a large food company. With a grudging past, his goal in life is to remain useless and not inherit the company.